onsdag, juli 24, 2024
Hytte til leie
HjemHyttenyttALLEMANNSRETTEN - Norges Hytteforbund

ALLEMANNSRETTEN – Norges Hytteforbund

ALLEMANNSRETTEN – Norges Hytteforbund


Av:

Nå som sommerferien nærmer seg, er det mange som lurer på hvor man fritt kan ferdes langs land og strand. Mange skal feriere langs kysten og ønsker å benytte seg av fine badeplasser som ligger på andres eiendom. Noen er avhengige av å krysse andres eiendom for å kunne benytte seg av badeplassen sin. Andre opplever å bli nektet å gå over andres eiendom. Hvilke regler er det egentlig som gjelder?

Utgangspunktet er allemannsretten. Den går ut på at alle har rett til fri ferdsel til fots i utmark hele året, så lenge man opptrer «hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet», jf. friluftsloven § 2. Videre kan man ferdes fritt i innmark så lenge «marken er frosset eller snølagt», jf. friluftsloven § 3. Dette gjelder imidlertid ikke fra 30. april til 4. oktober, og man kan aldri gå fritt over andres gårdsplass eller hustomt, jf. friluftsloven § 3.

Skillet mellom innmark og utmark er derfor uten avgjørende betydning på vinterhalvåret. Da kan man som et utgangspunkt ferdes fritt, så lenge marka er frosset eller snødekt, og så lenge man holder seg unna selve tunet.

Det er viktigere å skille mellom «innmark» og «utmark» når marka er bar, altså i sommerhalvåret. Begrepene er nærmere beskrevet i friluftsloven § 1a. Som innmark regnes «gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker»

Det betyr enkelt sagt at man er avskåret fra å traske over andres gårdsplass, hage og jorder. Selve hustomten skal man som eier få ha i fred. Det er imidlertid lov å gå på eksisterende veier og stier over innmark (utenom selve tunet) for å komme seg til utmark, jf. friluftsloven § 3a.

Det er litt strengere regler for sykling, ridning og annen ikke-motorisert ferdsel. Det kan man bare gjøre over alt på fjellet, ellers må man bruke eksisterende vei eller sti. På innmark må stien være opparbeidet/tilrettelagt.

Men hvilke regler gjelder da i strandsonen? Dette er et tema som har vært oppe i rettsapparatet flere ganger. Det er relativt vanlig at turgåere ønsker å gå langs vannkant/strand, mens eieren av eiendommen ønsker å ha disse områdene for seg selv.

Hvorvidt vannkanten/stranden betegnes innmark eller utmark, beror på en vurdering av det konkrete tilfellet. Særlig viktig er avstanden mellom vannkanten og selve hustomten. Så lenge det er tilstrekkelig avstand mellom hustomt og sjøkant, vil sjøkanten være utmark. Alle kan da gå fritt i traseen. Dette er slått fast bla. i Hvaler-dommen (Rt. 2005 s. 805), der retten på generelt grunnlag uttaler at den som etablerer seg i strandsonen, må akseptere å få allmennheten tettere inn på seg.

Det er viktig å merke seg at privatisering av sjøkanten heller ikke er til hinder for at sjøkanten fortsatt betegnes som utmark. Dette er slått fast av Høyesterett i Furumoa-dommen (Rt. 1998 s. 1164). Her hadde grunneier etablert flere innretninger på sin eiendom (utenfor hustomten) som moloer, båtslipp og flaggstang. Retten kom til at dette ikke medførte at strandområdet skulle defineres som innmark, men besluttet tvert imot at området var utmark og dermed åpent for allmennheten.

Oppsummert kan man fritt bevege seg til fots i utmark. Sjøkanten er utmark så lenge det er tilstrekkelig avstand mellom vannkanten og selve hustomta. Vær oppmerksom på at man alltid er forpliktet til å opptre hensynsfullt og varsomt når man ferdes på andres eiendom.

Artikkelen er skrevet av advokat Marte Risøy.

Faktaboks (forslag):

Utgangspunktet er allemannsretten. Den går ut på at alle har rett til fri ferdsel til fots i utmark hele året, så lenge man opptrer «hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet», jf. friluftsloven § 2.

Sjøkanten er utmark så lenge det er tilstrekkelig avstand mellom vannkanten og selve hustomta. Utgangspunktet om allemannsretten gjelder dermed også for strandsonen.Kilde: Gå til original sak

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Leie hytte på Sjusjøen
Felleski barn

Most Popular

Recent Comments